၂၀၁၉ ႏိုဝင္ဘာလ အတြက္ ဂဏန္းေဗဒင္

Zawgyi

မိမိ၏ အဂၤလိပ္လို ေမြးသည့္ရက္ကို သိယုံနွင့္ မိမိဆိုင္ရာအေဟာကို ေ႐ြးခ်ယ္ဖတ္ရႈ နိုင္ပါသည္။

၁ ဂဏန္းသမားမ်ား

ခရစ္မည္သည့္လမဆို (၁ , ၁၀ , ၁၉ ,၂၈) ရက္တို႔တြင္ ေမြးဖြါးသူမ်ား ကံေကာင္းေနတယ္ လသာတုန္းဗိုင္းငင္ပါ။

ေမြးဖြါးဇာတာမွာ ၿဂိဳဟ္၊ယုဂ္၊ကံလမ္း၊ဉာဏ္လမ္း၊ေနလမ္း၊အမွတ္အသားေကာင္းရင္ ပညာ၊လုပ္ငန္း၊စီးပြါး၊ေငြေၾကးကိစၥမ်ား ေအာင္ျမင္တိုးတက္ၿပီး ။

အကူညီေကာင္းမ်ားရရွိမယ္ ေငြဝင္မ်ား စုတ္လဘ္ဝင္၊ ဥစၥာေပါ ထီေပါက္မယ္)ေက်းဇူးရွိသူ၊ခက္ခဲနိမ့္ပါးသူ၊အိုမင္းသူကို လႉဒါန္းကူညီတာ မဂၤလာပါ။

၂ ဂဏန္းသမားမ်ား

ခရစ္မည္သည့္လမဆို (၂ , ၁၁ ,၂၀ , ၂၉) ရက္တို႔တြင္ ေမြးဖြါးသူမ်ား ကံညံ့ေနတယ္ ဉာဏ္ ဝီရိယ စည္းကမ္း သတိရွိမွ သင့္ေတာ္မယ္ ။

(ေမြးဖြါးဇာတာမွာ ၿဂိဳဟ္၊ယုဂ္၊ကံလမ္း၊ဉာဏ္လမ္း၊အမွတ္အသားညံ့ရင္ ပညာ၊လုပ္ငန္း၊စီးပြါး၊ေငြေၾကး ကိစၥမ်ား ကံပိုညံ့မယ္ အပ်က္အစီး အဆုံးအရႈံးရွိတတ္တယ္) ။

ေမြးေန႔မွာ ေမြးနံၿဂိဳဟ္ဘုရားကိုအာ႐ုံျပဳ၍ ထန္းလ်က္ခဲ၊မုန္႔၊သစ္သီး၊ဆြမ္းဆန္၊ႏွမ္းယို၊ေရသန္႔ဗူး လႉဒါန္းပူေဇာ္ပါ ။

၃ ဂဏန္းသမားမ်ား

ခရစ္မည္သည့္လမဆို (၃ , ၁၂ ,၂၁ ,၃၀) ရက္တို႔တြင္ ေမြးဖြါးသူမ်ား ကံမညံ့ပါ လိုအပ္သည္မ်ားကိုဆင္ျခင္ဆန္းစစ္ၿပီး ၾကည့္ရႈျပဳျပင္လုပ္ကိုင္ႏိုင္လ်င္ ေအာင္ျမင္တိုးတက္မည္။

ႀကိဳးစားႏိုင္သေလာက္ အက်ိဳးရွိမယ္(ေမြးဖြါးဇာတာမွာ ၿဂိဳဟ္၊ယုဂ္၊ကံလမ္း၊ဉာဏ္လမ္း၊ေနလမ္း၊အမွတ္အသားေကာင္းက ပညာ၊လုပ္ငန္း၊စီးပြါး၊ေငြေၾကးကိစၥမ်ား အဆင္ေျပမွာပါ) အနေႏၲာအနႏၲငါးပါးကိုမေမ့နဲ႔။

၄ ဂဏန္းသမားမ်ား

ခရစ္မည္သည့္လမဆို (၄ , ၁၃ ,၂၂-၃၁) ရက္တို႔တြင္ ေမြးဖြါးသူမ်ား ကံ အလြန္ေကာင္းေနတယ္ ( ေမြးဖြါးဇာတာမွာ ၿဂိဳဟ္၊ယုဂ္၊ကံလမ္း၊ဉာဏ္လမ္း၊ေနလမ္း၊အမွတ္အသားေကာင္းက ။

ပညာ၊လုပ္ငန္း၊ရာထူး၊စီပြါး၊ဥစၥာတိုးမယ္ ေငြစုပုံဝင္မယ္ ထီဆုႀကီးေပါက္မယ္ အေမြရမယ္ တန္ဘိုးရွိပစၥည္း ေကာက္ရမယ္ လူႀကီးမစကူညီမယ္)ေအာင္ျမင္ ႀကီးပြါးခ်မ္းသာလ်င္ ဒါန၊သီလ၊ေမတၱာ၊ဘာဝနာ၊သူမ်ားေက်းဇူး မေမ့ရာ ။

၅ ဂဏန္းသမားမ်ား

ခရစ္မည္သည့္လမဆို (၅ ,၁၄ ,၂၃) ရက္တို႔တြင္ ေမြးဖြါးသူမ်ား ကံအနည္းငယ္ေကာင္းေနတယ္ ဝီရိယထူရင္ ကံကူမယ္ ။

(ေမြးဖြါးဇာတာမွာ ၿဂိဳဟ္၊ယုဂ္၊ကံလမ္း၊ဉာဏ္လမ္း၊ေနလမ္း၊အမွတ္အသားေကာင္းက ပညာ၊လုပ္ငန္း၊စီးပြါး၊ေငြေၾကးကိစၥမ်ား ေအာင္ျမင္ေနမွာပါ ထီေပါက္ႏိုင္တယ္) ႀကီးသူကို႐ိုေသ၊ငယ္သူကိုေလးစား ဒါန၊ေမတၱာပြါးပါ ။

၆ ဂဏန္းသမားမ်ား

ခရစ္မည္သည့္လမဆို (၆ , ၁၅ ,၂၄) ရက္တို႔တြင္ ေမြးဖြါးသူမ်ား ကံအနည္းငယ္ေကာင္းေနတယ္ လုပ္ကိုင္ရာမွာ စိတ္ရႈပ္စိုးရိမ္စရာေပၚတတ္တယ္ မပူပါနဲ႔ စည္းကမ္းသတိဉာဏ္ရွိရွိျဖင့္ တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္လုပ္ပါ အဆင္ေျပမွာပါ ။

ေမြးဖြါးဇာတာမွာ ၿဂိဳဟ္၊ယုဂ္၊ကံလမ္း၊ဉာဏ္လမ္း၊ေနလမ္း၊အမွတ္အသားေကာင္းက ပညာ၊လုပ္ငန္း၊စီးပြါး၊ေငြေၾကးကိစၥမ်ား ေအာင္ျမင္ေနမွာပါ ထီေပါက္ႏိုင္တယ္) ဒါန၊ေမတၱာပြါးေပးပါ ။

၇ ဂဏန္းသမားမ်ား

ခရစ္မည္သည့္လမဆို (၇ , ၁၆ ,၂၅) ရက္တို႔တြင္ ေမြးဖြါးသူမ်ား ကံ အလြန္ညံ့ေနတယ္ ဉာဏ္ ဝီရိယ စည္းကမ္း သတိ အထူးရွိမွ အပ်က္အစီး အဆုံးအရႈံးသက္သာမယ္

(ေမြးဖြါးဇာတာမွာ ၿဂိဳဟ္၊ယုဂ္၊ကံလမ္း၊ဉာဏ္လမ္း၊အမွတ္အသားညံ့ရင္ ပညာ၊လုပ္ငန္း၊စီးပြါး၊ေငြေၾကး ကိစၥမ်ား ကံဆိုးတတ္တယ္ အပ်က္အစီး အဆုံးအရႈံးမ်ားတတ္တယ္) ယၾတာ- ေမြးနံၿဂိဳဟ္ဘုရားကိုအာ႐ုံျပဳ၍ ပန္း၊ေရသန္႔ဗူး၊ဆီမီး လႉဒါန္းပူေဇာ္ပါ ။

၈ ဂဏန္းသမားမ်ား

ခရစ္မည္သည့္လမဆို (၈ ,၁၇ ,၂၆) ရက္တို႔တြင္ ေမြးဖြါးသူမ်ား ကံမညံ့ပါ ရည္မွန္းခ်က္ျမင့္ျမင့္ထားၿပီး စိတ္ေစတနာေကာင္းျဖင့္ႀကိဳးစားလုပ္ကိုင္လ်င္ေအာင္ျမင္တိုးတက္မယ္၊ ႀကိဳးစားႏိုင္သေလာက္ အက်ိဳးရွိမယ္ ။

(ေမြးဖြါးဇာတာမွာ ၿဂိဳဟ္၊ယုဂ္၊ကံလမ္း၊ဉာဏ္လမ္း၊ေနလမ္း၊အမွတ္အသားေကာင္းက ပညာ၊လုပ္ငန္း၊စီးပြါး၊ေငြေၾကးကိစၥမ်ား အဆင္ေျပမွာပါ) အနေႏၲာအနႏၲငါးပါးႏွင့္သူမ်ားေက်းဇူးကိုမေမ့နဲ႔ ။

၉ ဂဏန္းသမားမ်ား

ခရစ္မည္သည့္လမဆို (၉ ,၁၈ ,၂၇) ရက္တို႔တြင္ ေမြးဖြါးသူမ်ား ဇြဲ ဉာဏ္ ဝီရိယ ေကာင္းရင္ ဇြဲဆု ရရွိမယ္ လုပ္စရာရွိတာကို ဇြဲေကာင္းေကာင္းနဲ႔ ႀကိဳးစားလိုက္စမ္းပါ၊ ။

ႀကိဳးစားႏိုင္သေလာက္ အက်ိဳးရွိမယ္(ေမြးဇာတာမွာ ၿဂိဳဟ္၊ယုဂ္၊ကံဉာဏ္ေနလမ္း၊အမွတ္အသားေကာင္းက ပညာ၊လုပ္ငန္း၊စီးပြါး၊ေငြေၾကးကိစၥမ်ား အဆင္ေျပမွာပါ) အနေႏၲာအနႏၲငါးပါးကိုမေမ့နဲ႔ ။

ေဗဒင္ဆရာႀကီးဦးေက်ာ္ခိုင္

Unicode

၂၀၁၉ နိုဝင်ဘာလ အတွက် ဂဏန်းဗေဒင်

မိမိ၏ အင်္ဂလိပ်လို မွေးသည့်ရက်ကို သိယုံနှင့် မိမိဆိုင်ရာအဟောကို ရွေးချယ်ဖတ်ရှု နိုင်ပါသည်။

၁ ဂဏန်းသမားများ

ခရစ်မည်သည့်လမဆို (၁ , ၁၀ , ၁၉ ,၂၈) ရက်တို့တွင် မွေးဖွါးသူများ ကံကောင်းနေတယ် လသာတုန်းဗိုင်းငင်ပါ။

မွေးဖွါးဇာတာမှာ ဂြိုဟ်၊ယုဂ်၊ကံလမ်း၊ဉာဏ်လမ်း၊နေလမ်း၊အမှတ်အသားကောင်းရင် ပညာ၊လုပ်ငန်း၊စီးပွါး၊ငွေကြေးကိစ္စများ အောင်မြင်တိုးတက်ပြီး ။

အကူညီကောင်းများရရှိမယ် ငွေဝင်များ စုတ်လဘ်ဝင်၊ ဥစ္စာပေါ ထီပေါက်မယ်)ကျေးဇူးရှိသူ၊ခက်ခဲနိမ့်ပါးသူ၊အိုမင်းသူကို လှူဒါန်းကူညီတာ မင်္ဂလာပါ။

၂ ဂဏန်းသမားများ

ခရစ်မည်သည့်လမဆို (၂ , ၁၁ ,၂၀ , ၂၉) ရက်တို့တွင် မွေးဖွါးသူများ ကံညံ့နေတယ် ဉာဏ် ဝီရိယ စည်းကမ်း သတိရှိမှ သင့်တော်မယ် ။

(မွေးဖွါးဇာတာမှာ ဂြိုဟ်၊ယုဂ်၊ကံလမ်း၊ဉာဏ်လမ်း၊အမှတ်အသားညံ့ရင် ပညာ၊လုပ်ငန်း၊စီးပွါး၊ငွေကြေး ကိစ္စများ ကံပိုညံ့မယ် အပျက်အစီး အဆုံးအရှုံးရှိတတ်တယ်) ။

မွေးနေ့မှာ မွေးနံဂြိုဟ်ဘုရားကိုအာရုံပြု၍ ထန်းလျက်ခဲ၊မုန့်၊သစ်သီး၊ဆွမ်းဆန်၊နှမ်းယို၊ရေသန့်ဗူး လှူဒါန်းပူဇော်ပါ ။

၃ ဂဏန်းသမားများ

ခရစ်မည်သည့်လမဆို (၃ , ၁၂ ,၂၁ ,၃၀) ရက်တို့တွင် မွေးဖွါးသူများ ကံမညံ့ပါ လိုအပ်သည်များကိုဆင်ခြင်ဆန်းစစ်ပြီး ကြည့်ရှုပြုပြင်လုပ်ကိုင်နိုင်လျင် အောင်မြင်တိုးတက်မည်။

ကြိုးစားနိုင်သလောက် အကျိုးရှိမယ်(မွေးဖွါးဇာတာမှာ ဂြိုဟ်၊ယုဂ်၊ကံလမ်း၊ဉာဏ်လမ်း၊နေလမ်း၊အမှတ်အသားကောင်းက ပညာ၊လုပ်ငန်း၊စီးပွါး၊ငွေကြေးကိစ္စများ အဆင်ပြေမှာပါ) အနန္တောအနန္တငါးပါးကိုမမေ့နဲ့။

၄ ဂဏန်းသမားများ

ခရစ်မည်သည့်လမဆို (၄ , ၁၃ ,၂၂-၃၁) ရက်တို့တွင် မွေးဖွါးသူများ ကံ အလွန်ကောင်းနေတယ် ( မွေးဖွါးဇာတာမှာ ဂြိုဟ်၊ယုဂ်၊ကံလမ်း၊ဉာဏ်လမ်း၊နေလမ်း၊အမှတ်အသားကောင်းက ။

ပညာ၊လုပ်ငန်း၊ရာထူး၊စီပွါး၊ဥစ္စာတိုးမယ် ငွေစုပုံဝင်မယ် ထီဆုကြီးပေါက်မယ် အမွေရမယ် တန်ဘိုးရှိပစ္စည်း ကောက်ရမယ် လူကြီးမစကူညီမယ်)အောင်မြင် ကြီးပွါးချမ်းသာလျင် ဒါန၊သီလ၊မေတ္တာ၊ဘာဝနာ၊သူများကျေးဇူး မမေ့ရာ ။

၅ ဂဏန်းသမားများ

ခရစ်မည်သည့်လမဆို (၅ ,၁၄ ,၂၃) ရက်တို့တွင် မွေးဖွါးသူများ ကံအနည်းငယ်ကောင်းနေတယ် ဝီရိယထူရင် ကံကူမယ် ။

(မွေးဖွါးဇာတာမှာ ဂြိုဟ်၊ယုဂ်၊ကံလမ်း၊ဉာဏ်လမ်း၊နေလမ်း၊အမှတ်အသားကောင်းက ပညာ၊လုပ်ငန်း၊စီးပွါး၊ငွေကြေးကိစ္စများ အောင်မြင်နေမှာပါ ထီပေါက်နိုင်တယ်) ကြီးသူကိုရိုသေ၊ငယ်သူကိုလေးစား ဒါန၊မေတ္တာပွါးပါ ။

၆ ဂဏန်းသမားများ

ခရစ်မည်သည့်လမဆို (၆ , ၁၅ ,၂၄) ရက်တို့တွင် မွေးဖွါးသူများ ကံအနည်းငယ်ကောင်းနေတယ် လုပ်ကိုင်ရာမှာ စိတ်ရှုပ်စိုးရိမ်စရာပေါ်တတ်တယ် မပူပါနဲ့ စည်းကမ်းသတိဉာဏ်ရှိရှိဖြင့် တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်လုပ်ပါ အဆင်ပြေမှာပါ ။

မွေးဖွါးဇာတာမှာ ဂြိုဟ်၊ယုဂ်၊ကံလမ်း၊ဉာဏ်လမ်း၊နေလမ်း၊အမှတ်အသားကောင်းက ပညာ၊လုပ်ငန်း၊စီးပွါး၊ငွေကြေးကိစ္စများ အောင်မြင်နေမှာပါ ထီပေါက်နိုင်တယ်) ဒါန၊မေတ္တာပွါးပေးပါ ။

၇ ဂဏန်းသမားများ

ခရစ်မည်သည့်လမဆို (၇ , ၁၆ ,၂၅) ရက်တို့တွင် မွေးဖွါးသူများ ကံ အလွန်ညံ့နေတယ် ဉာဏ် ဝီရိယ စည်းကမ်း သတိ အထူးရှိမှ အပျက်အစီး အဆုံးအရှုံးသက်သာမယ်

(မွေးဖွါးဇာတာမှာ ဂြိုဟ်၊ယုဂ်၊ကံလမ်း၊ဉာဏ်လမ်း၊အမှတ်အသားညံ့ရင် ပညာ၊လုပ်ငန်း၊စီးပွါး၊ငွေကြေး ကိစ္စများ ကံဆိုးတတ်တယ် အပျက်အစီး အဆုံးအရှုံးများတတ်တယ်) ယတြာ- မွေးနံဂြိုဟ်ဘုရားကိုအာရုံပြု၍ ပန်း၊ရေသန့်ဗူး၊ဆီမီး လှူဒါန်းပူဇော်ပါ ။

၈ ဂဏန်းသမားများ

ခရစ်မည်သည့်လမဆို (၈ ,၁၇ ,၂၆) ရက်တို့တွင် မွေးဖွါးသူများ ကံမညံ့ပါ ရည်မှန်းချက်မြင့်မြင့်ထားပြီး စိတ်စေတနာကောင်းဖြင့်ကြိုးစားလုပ်ကိုင်လျင်အောင်မြင်တိုးတက်မယ်၊ ကြိုးစားနိုင်သလောက် အကျိုးရှိမယ် ။

(မွေးဖွါးဇာတာမှာ ဂြိုဟ်၊ယုဂ်၊ကံလမ်း၊ဉာဏ်လမ်း၊နေလမ်း၊အမှတ်အသားကောင်းက ပညာ၊လုပ်ငန်း၊စီးပွါး၊ငွေကြေးကိစ္စများ အဆင်ပြေမှာပါ) အနန္တောအနန္တငါးပါးနှင့်သူများကျေးဇူးကိုမမေ့နဲ့ ။

၉ ဂဏန်းသမားများ

ခရစ်မည်သည့်လမဆို (၉ ,၁၈ ,၂၇) ရက်တို့တွင် မွေးဖွါးသူများ ဇွဲ ဉာဏ် ဝီရိယ ကောင်းရင် ဇွဲဆု ရရှိမယ် လုပ်စရာရှိတာကို ဇွဲကောင်းကောင်းနဲ့ ကြိုးစားလိုက်စမ်းပါ၊ ။

ကြိုးစားနိုင်သလောက် အကျိုးရှိမယ်(မွေးဇာတာမှာ ဂြိုဟ်၊ယုဂ်၊ကံဉာဏ်နေလမ်း၊အမှတ်အသားကောင်းက ပညာ၊လုပ်ငန်း၊စီးပွါး၊ငွေကြေးကိစ္စများ အဆင်ပြေမှာပါ) အနန္တောအနန္တငါးပါးကိုမမေ့နဲ့ ။

ဗေဒင်ဆရာကြီးဦးကျော်ခိုင်

Hits: 421