ေမြးရက္ စိုးမိုးဂဏန္းအလိုက္ တစ္လစာေဟာစာတမ္း

မိတ္ေဆြေမြးရက္ ဂဏန္းကိုးမ်ိဳ း ပိုင္ရွင္မ်ားမိမိ၏ ေမြးရက္ စိုးမိုးဂဏန္းအလိုက္ ေအာက္တိုဘာလတစ္လစာ ( ေဆာင္ရန္ ေရွာင္ သတိျပဳရန္ႏွင့္ ယၾတာ ) ေဟာစာတမ္း

1 , 10 , 19 , 28 ရက္ဖြားမ်ား

2 , 11 , 20 , 29 ရက္ဖြားမ်ား

3 , 12 , 21 , 30 ရက္ဖြားမ်ား

4 , 13 , 22 , 31 ရက္ဖြားမ်ား

5 ,14 , 23 ရက္ဖြားမ်ား

6 , 15 , 24 ရက္ဖြားမ်ား

7 , 16 , 25 ရက္ဖြားမ်ား

8 , 17 , 26 ရက္ဖြားမ်ား

9 , 18 , 27 ရက္ဖြားမ်ား

မိတ္ေဆြေမြးရက္ ဂဏန္းကိုးမ်ိဳ း ပိုင္ရွင္မ်ား ကံ ဥာဏ္ ဝီရိယ သုံးခ်က္လုံး အားေကာင္း၍ ႀကံတိုင္းေအာင္၍ ေဆာင္တိုင္းေျမာက္ၾကပါေစေသာဝ္

Hits: 926