မေနာမယ ေဟာစာတမ္း

မိတ္ေဆြခုႏွစ္ရက္ သားသမီးမ်ားအတြက္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ( 12 )ရက္မွ စက္တင္ဘာလ( 18 )ရက္အထိ ( ေဆာင္ရန္ ေရွာင္ သတိျပဳရန္ႏွင့္ ယၾတာ ) တစ္ပတ္စာ မေနာမယ ေဟာစာတမ္း

တနဂၤေႏြ သားသမီးမ်ား

အက်ိဳးေပးဂဏန္း ၀ , ၇ ေမြးေန႔မနက္တြင္ အိမ္ဘုရားမွာ လိမ္ေမာ္ရည္နွစ္ခြက္ ကပ္လွဴ ၍ လိုရာဆုကိုေတာင္းပါေလ

တနလၤာ သားသမီးမ်ား

အက်ိဳးေပးဂဏန္း ၁ , ၁ ေမြးေန႔မနက္တြင္ အိမ္ဘုရားမွာ နွင္းဆီပန္းဆယ့္တစ္ပြင့္ ကပ္လွဴ ၍ လိုရာဆုကိုေတာင္းပါေလ

အဂၤါ သားသမီးမ်ား

အက်ိဳးေပးဂဏန္း ၁ , ၆ ေမြးေန႔မနက္တြင္ စေနေထာင့္မွာ ထီးအနီအေသးဆယ္လက္ ကပ္လွဴ ၍ လိုရာဆုကိုေတာင္းပါေလ

ဗုဒၶဟူး သားသမီးမ်ား

အက်ိဳးေပးဂဏန္း ၁ , ၈ ေခြးစာေႂကြးပါ ငါးအစာေႂကြးပါ လိုရာဆုကိုေတာင္းပါေလ

ၾကာသပေတး သားသမီးမ်ား

အက်ိဳးေပးဂဏန္း ၂ , ၀ ေမြးေန႔မနက္တြင္ အိမ္ဘုရားမွာ ႏြားနို႔နွစ္ခြက္ ဖေယာင္းတိုင္နွသ္တိုင္ ကပ္လွဴ ၍ လိုရာဆုကိုေတာင္းပါေလ

ေသာၾကာ သားသမီးမ်ား

အက်ိဳးေပးဂဏန္း ၁ , ၇ ေမြးေန႔မနက္တြင္ အိမ္ဘုရားမွာ လိမ္ေမာ္ရည္နွစ္ခြက္ ကပ္လွဴ ၍ လိုရာဆုကိုေတာင္းပါေလ

စေန သားသမီးမ်ား

အက်ိဳးေပးဂဏန္း ၃ ေမြးေန႔မနက္တြင္ အိမ္ဘုရားမွာ ပဲေပါက္စီ ကပ္လွဴ ၍ လိုရာဆုကိုေတာင္းပါေလ

ခုႏွစ္ရက္သားသမီးမ်ား ကံ ဥာဏ္ ဝီရိယ သုံးခ်က္လုံး အားေကာင္း၍ ႀကံတိုင္းေအာင္၍ ေဆာင္တိုင္းေျမာက္ၾကပါေစေသာဝ္

Hits: 807